بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

کود دهی و تغذیه گیاهان در گلخانه

کود دهی و تغذیه گیاهان در گلخانه

چگونگی روش استفاده از کود در گلخانه با روشهای بکارگیری آن در زراعتهای آزاد متفاوت است . در شرایط مناطق نیمه گرمسیری ، گیاهان حداکثر رشد را در تمام سال دارند.